Des de temps antics la pedra ha estat un dels principals elements constructius i decoratius per a espais exteriors. La resistència, durabilitat i elegància de les construccions amb pedra natural són úniques, exclusives i ofereixen flexibilitat i múltiples possibilitats de colors, textures i formes.

La podem aplicar a diferents usos:

  • Establir varis nivells i àrees
  • Delimitar i pavimentar camins
  • Construir i decorar fonts, estanys i cursos d’aigua
  • Formació de murets i jardineres
  • Aplacat de parets

Disposem d’un ampli catàleg de pedra natural procedent de diferents parts del món: sorrenca de la Índia, pedres de Brasil, basalts de la Xina, granits de Portugal, etc.